eller Fyll i personlig skylt om fordonet har en sådan.
Användarkod finns angiven i bilaga till avtalet.